اهداف جشنواره

مشاهده اطلاعات بیشتر

معرفی جشنواره

ویدئو معرفی

آدرس

بجنورد، خیابان شهریار
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، کمیته تحقیقات دانشجویی
کد پستی : ۹۴۱۷۶۹۴۷۸۰
پست الکترونیکی : proff.nkums@gmail.com