پرسش های متداول

711

enlightenedنحوه انتخاب حوزه اثر چگونه است؟

- حوزه اثر آموزش: اثرات مرتبط با آموزش را در بر می گیرد.

- حوزه اثر پژوهش: اثرات مرتبط با طرح های تحقیقاتی می باشد

-حوزه اثر بالین: اثرات مرتبط با بهداشت، درمان و بالین و حرفه افراد را در بر می گیرد.

- حوزه اثر کووید-19: تمام اثرات مرتبط با در زمینه پاندمی کووید-19 را در بر می گیرد.

enlightenedآیا محدودیت در تعداد ارسال اثر وجود دارد؟

   - خیر، محدودیتی در تعداد اثر ارسالی وجود ندارد. 

enlightenedنحوه دریافت امتیاز مداوم به چه صورت است؟

- شرکت در جشنواره، ۳ امتیاز آموزش مداوم دارد که از بیستم اردیبهشت ماه در سایت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی قرار داده خواهد شد. جهت دریافت گواهی آموزش مداوم: ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم پس از اعلام زمان تعیین شده، الزامی می باشد.

enlightenedنحوه دریافت امتیاز فرهنگی به چه صورت است؟

- امتیاز فرهنگی به تمامی شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت. 
از مجموع 4 رأی