تاریخ های مهم

686

enlightenedمهلت ارسال آثار:

15 فروردین تا 15 اردیبهشت 1400

enlightenedزمان اعلام آثار برگزیده:

پایان اردیبهشت 1400

enlightenedتاریخ برگزاری جشنواره:

22-23 خرداد 1400
از مجموع 2 رأی