برگزارکنندگان و حامیان

481

🔶 اخلاق حرفه ای وزارت بهداشت

🔶 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

🔶 گروه آموزشی اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران

🔶 کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

🔶 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از مجموع 3 رأی