ساختار سازمانی

560

enlightenedرئیس جشنواره:

🔶 دکتر سید احمد هاشمی

 

enlightenedقائم مقام جشنواره:

🔶 دکتر محمدرضا صفدری

 

enlightenedدبیرعلمی جشنواره:

🔶 دکتر محمدرضا تقوی

 

enlightenedدبیر اجرایی جشنواره:

🔶 دکتر زهره عباسی

 

enlightenedمسئول دبیرخانه جشنواره:

🔶 منا جهاندیده

🔶 پریسا رزازان

🔶 جواد یزدانی

 

enlightenedاعضای کمیته علمی جشنواره:

🔶 دکتر سید احمد هاشمی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر محمدرضا صفدری- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر علی رضا پارساپور- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

🔶 دکتراحسان شمسی گوشکی-  دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

🔶 دکتر محمد محمدی- عضو هیات علمی مشهد

🔶 دکتر محمدرضا تقوی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر مهران وطنچیان- عضو هیات علمی

🔶 دکتر زهره عباسی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر فرزانه رشیدی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر رضا گنجی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر میثم بابایی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر حمیدرضا محدث حکاک- عضو هیات علمی 

🔶 خانم ویدا طیبی - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر رضا مهرآرا - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر رقیه آرزومند - عضو هیات علمی 

🔶 خانم محبوبه طباطبایی چهر - عضو هیات علمی 

🔶 آقای حمید بزاز کاهانی - عضو هیات علمی 

🔶 مهندس محمدامین یونسی هروی - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر امیر امانی - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر قاسم بیانی - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر فرهاد وفایی - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر افشین دلشاد - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر قربانیان - عضو هیات علمی 

🔶 خانم الهام شریفیان - عضو هیات علمی 

🔶 دکتر سید مرتضی موسوی جاجرمی-عضو هیات علمی 

🔶 خانم زکیه امینی-عضو هیات علمی 

🔶 آقای سالار پوربرات- عضو شورای سیاست گذاری اخلاق حرفه ای دانشگاه 


enlightenedاعضای کمیته اجرایی جشنواره :

🔶 دکتر زهره عباسی- عضو هیات علمی 

🔶 دکتر فرزانه رشیدی- عضو هیات علمی 

🔶 سالار پوربرات- عضو شورای سیاست گذاری اخلاق حرفه ای دانشگاه 

🔶 دکتر مجید پورخیاط- معاون مدیریت روابط عمومی و بین الملل

🔶مصطفی کمیزی- کارشناس مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

🔶 امین حسین زاده

🔶 امیر محمد حصاری

🔶 فائزه صابری

🔶 کیمیا هادوی

🔶 ابوالفضل خدایی

🔶 عماد خوشدل

🔶 سیده فاطمه شاکری

🔶 ناهید رمضانی

🔶 فاضله شقاقی

🔶 ریحانه مسعودی

🔶 پرند محزون

 
از مجموع 7 رأی