محورهای همایش

678

enlightened محورهای پیشنهادی جشنواره:

🔶 تجارب اخلاقی در آموزش

🔶 تجارب اخلاقی در بالین  

🔶 تجارب اخلاقی در پژوهش

🔶 محور ویژه:  تجارب اخلاقی در پاندمی کووید19


enlightenedگروه هدف:

🔶 اعضای هیات علمی

🔶 کارکنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی

🔶 دانشجویان علوم پزشکی (در تمام مقاطع تحصیلی سراسر کشور)


enlightenedنوع تجارب ارائه شده:

🔶 بالینی

🔶 حکایات

🔶 باز اندیشی

🔶 سناریو

(هرگونه اثر اخلاقی تجربه شده و یا مشاهده شده توسط فرد و یا دیگران دارای بار مثبت و یا منفی قابل پذیرش می باشد).


enlightenedزبان ارائه:

🔶 فارسی


enlightenedارائه آثار پذیرفته شده:

🔶 سخنرانی

🔶  پوستر


enlightenedمعیارهای ارزیابی نهایی عبارت خواهند بود از:  

🔶 شناسايي و معرفی تجربه‌هاي موفق دانشجویان، همکاران هیات علمی، همکاران در حيطه‌هاي هفت‌گانه‌ی اخلاق

🔶 علمی بودن، مبتنی بر شواهد و قابل دفاع بودن راهکار پیشنهادی

🔶 میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه راهکار

🔶 میزان تاثیرگذاری و اثربخشی راهکار

🔶 میزان مشارکت فعال ارائه کننده اثر از ثبت تجربه اخلاقی تا عمل


enlightenedاهدای جوایز اثر برتر نخستین جشنواره ملی تجربه های اخلاقی در علوم پزشکی:

🔶 به سه اثر که بالاترین امتیاز را در هر حیطه کسب کنند، جوایزی اهدا خواهد شد.

🔶 آثار برگزیده در ویژه نامه‌ی مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به چاپ خواهد رسید.

🔶 امتیاز آموزش مداوم و آموزش فرهنگی ماده یک ارتقا به کلیه ارائه دهندگان و شرکت کنندگان.

لازم به ذکر است طبق تصمیم اتخاذ شده توسط دبیر خانه جشنواره درصورت پذیرش اثر و ارائه آن در جشنواره، گواهی برای ارائه دهنده با ذکر نام سایر نویسندگان صادر خواهد شد.
از مجموع 4 رأی