معرفی همایش

636

enlightenedنخستین جشنواره ملی تجربه های اخلاقی در علوم پزشکی

اخلاق در واقع دانش نظام مندی است که تعیین کننده الگوهای رفتاری و ارتباطی افراد و سازمان‌ها در برابر خود و دیگران مبتنی بر رعایت حقوق دو طرف می باشد. حال آنکه، معیار ها و ارزش های اخلاقی در محیط های آموزشی، درمانی و پژوهشی دارای نقش غیر قابل انکاری می باشند و وجود رفتارهای نابهنجار می تواند شرایط آموزش را دچار تشنج کند، چرا که در حالت ایده‌آل این محیط آموزشی علاوه بر انجام فعالیت علمی، همزمان محیطی برای رشد و شکوفایی رفتارهای اخلاقی افراد است.

دانشجویان، اعضا هیات علمی، کارکنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی داراي تجربه‌های فراوان اخلاقی هستند كه مي‌تواند جنبه‌هاي ارزشمند، مؤثر يا آسيب‌زا و غيركارآمدي داشته باشد، اما علی‌رغم نقش غیرقابل انکار ارزش های اخلاقی، در مورد تجارب گروه‌های درگیر(اعضا هیات علمی، کارکنان) به میزان کافی بحث نشده است و نگرانی های زیادی، در این زمینه وجود دارد. لذا توجه دائمی و ارزیابی مسائل اخلاقی در محیط های آموزشی، بالینی و پژوهشی ضروری است. شناسايي و معرفي تجربه‌ها و ارائه راه حل بر اساس آخرین منابع روز دنیا و با استفاده از خرد جمعی و نظر صاحب نظران در  پانل های تخصصی، مهم ترين راهکار عملي برای ارتقا و بهبود کيفيت فعالیتها می باشد.

🔶 با درک ضرورت‌های شناسایی و معرفی این ایده‌ها و تجربه‌ها کارگروه اعتلای اخلاق حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نظر دارد  برای نخستین بار در کشور نسبت به برگزاری جشنواره ملی ثبت تجارب اخلاقی اقدام نماید.

 
از مجموع 3 رأی